Pravo na jednostrani raskid ugovora sklopljenog izvan poslovnih prostorija ili sklopljenog na daljinu

Pravo na jednostrani raskid Ugovora (povrat narudžbe) bez navođenja razloga imaju svi kupci KDijagnostika.hr internetske trgovine, u roku od 14 dana od primitka pošiljke. Da bi Kupac mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ovog Ugovora (povrat), mora obavijestiti Prodavatelja o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom ili elektroničkom poštom, u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona ili adresu elektroničke pošte, a potrošač može, po vlastitom izboru, koristiti i niže priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora.

Zahtjev za jednostrani raskid Ugovora se šalje na e-mail info@kdijagnostika.hr ili poštom na adresu K DIJAGNOSTIKA, Kopačevska 23, 31000 Osijek. Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora Prodavatelj će dostaviti Kupcu, bez odgađanja, elektroničkom poštom.

U slučaju jednostranog raskida ugovora, troškove povrata robe Kupci snose sami.

U slučaju raskida ugovora, svaka je strana dužna vratiti drugoj strani ono što je primila na temelju ugovora. Iskoristi li potrošač svoje pravo na jednostrani raskid ugovora, Internetska trgovina kdijagnostika.hr mora bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kad je zaprimila robu koju je potrošač vratio na adresu K DIJAGNOSTIKA, Kopačevska 23, 31000 Osijek u originalnom, neoštećenom stanju i u originalnoj neoštećenoj ambalaži, vratiti sve što je ovaj platio na temelju ugovora.

Internetska trgovina kdijagnostika.hr nije u obavezi izvršiti povrat dodatnih troškova koji su rezultat potrošačeva izričitog izbora vrste prijevoza koji je različit od najjeftinije vrste standardnog prijevoza koji je ponudila Internetska trgovina kdijagnostika.hr.

Potrošač mora izvršiti povrat robe bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od kada je obavijestio Internetsku trgovina kdijagnostika.hr o svojoj odluci da raskine ugovor.

Smatra se da je potrošač izvršio svoju obvezu povrata robe na vrijeme ako prije isteka roka pošalje robu ili je preda Internetskoj trgovini kdijagnostika.hr odnosno osobi koju je ona ovlastila da primi robu.

Potrošač je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti proizvoda.

Kako bi potrošač utvrdio prirodu, obilježja i funkcionalnosti robe, isti može postupati s robom i pregledati robu, isključivo na način na koji bi to bilo uobičajeno pri kupnji robe u fizičkoj trgovini.

U periodu u kojem potrošač ostvaruje pravo povrata robu mora čuvati s dužnom pažnjom odnosno mora se ponašati kao osobito pažljiv i savjestan čovjek. U slučaju umanjenja vrijednosti proizvoda koje je rezultat rukovanja proizvodom Internetska trgovina kdijagnostika.hr će se naplatiti iz iznosa primljene kupoprodajne cijene u omjeru umanjenja vrijednosti robe prema vlastitoj procjeni uzimajući u obzir objektivne kriterije svakog pojedinog slučaja.

Pravo na raskid ugovora o kupoprodaji nije dopušten u slijedećim slučajevima odnosno kada je:

  1. predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču (npr. adapteri koje izrađujemo prema narudžbi)
  2. predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave,
  3. Predmet ugovora digitalni sadržaji koji nisu isporučeni na tjelesnom mediju ako je izvršenje ugovora počelo uz izričit prethodni pristanak te uz njegovu potvrdu da je upoznat sa činjenicom da će time izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora. Primjer su licence za softver MAXIECU. Pravo na jednostrani raskid ugovora vrijedi do trenutka kada aktivirate kupljenu licencu na web stranici proizvođača. Tada više nemate pravo na jednostrani raskid ugovora i povrat novca.

Kada je kupac pravna osoba, na njega se ne primjenjuje pravo na jednostrani raskid ugovora u roku od 14 dana. Kod pravnih osoba se primjenjuje Zakon o obveznim odnosima i Zakon o elektroničkoj trgovini.

Garancija na kupljenu robu

Prodavatelj se obvezuje isporučiti proizvod koji je tehnički ispravan te odgovara opisu proizvoda navedenom na www.kdijagnostika.hr. Slika koja ilustrira proizvod na Internet stranici ne mora odgovarati stvarnom izgledu proizvoda te kupac ne može reklamirati ovaj segment. Vremensko trajanje jamstvenog roka naznačeno je na računu za kupljeni proizvod i na elektroničke uređaje iznosi 24  mjeseca.

Davalac jamstva jamči da će uređaj ispravno funkcionirati i služiti svojoj namjeni jamstvenom roku, te se obvezuje da će u jamstvenom roku besplatno otkloniti kvarove i zamijeniti dijelove na kojima se uoči tvornička greška. Ukoliko se kvar ne otkloni u roku 10 dana od pismene prijave kvara, jamstveni rok produljiti će se za onoliko dana za koliko je prekoračen rok od 10 dana. Ukoliko se uređaj ne može popraviti u roku od 45 dana ili se kvar uopće ne može otkloniti neispravan uređaj zamijeniti će se novim ili će se kupcu vratiti cjelokupan iznos cijene uređaja umanjen za troškove dostave.

Jamstvo se ne odnosi na potrošne dijelove koji se pri radu normalno troše. Ako se kupac nalazi izvan mjesta sjedišta prodavatelja dužan je snositi troškove dostave uređaja na servis ili troškove puta servisera. Obuka za rad sa uređajem, instalacija i podešavanje softvera ide na teret kupca.